Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

10/5/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε συνέχεια της ένταξης της πράξης ΚΔΗΦ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας) του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος» για παιδιά με νοητική υστέρηση – αυτισμό,  Διάρκειας 3 (τριών) ετών με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002641 στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και των διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Περιφέρεια Αττικής,


σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και γιαένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 75 άτομα. Η Δομή έχει συνολική δυναμικότητα 160 ατόμων σύμφωνα με την άδειαίδρυσης και λειτουργίας της δομής έτσι όπως αυτή ίσχυε κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η Δομή καθ'όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια που στόχο έχει την καλύτερηδυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας κατ' ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες:

Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

•Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.

•Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

•Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες,φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

•Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.

•Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

•Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

•Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργικήαπασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η Δομή θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) για 11(έντεκα) μήνες  και θα παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.


Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

ΤΗΛ.: 22940 – 96013/92306

Fax: 22940 – 91407

E- mail: pammakar@ath.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: www.pammakaristos.gr

Διεύθυνση Φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005


Υποβολής αίτησης συμμετοχής:
Οι Ενδιαφερόμενοι/ες  γονείς πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 24 Μαΐου 2017 την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμ-βάνονται σε αυτή  εμπρόθεσμα  στην Γραμματεία του Ιδρύματος.

Τρόπος Υποβολής
: Στην Γραμματεία, μέσω Fax, μέσω e-mail

Έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία θα συντάξει πίνακα ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των ωφελουμένων όπως αυτά αναφέρονται την αίτηση συμμετοχής.

Τα αποτελέσματα της επιλογής (δημοσιοποίηση) θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν ένσταση στην γραμματεία του Ιδρύματος επί των αποτελεσμάτων της επιλογής εντός τριών ημερών από την επίσημη δημοσιοποίηση αυτών. Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων θα συνταχθεί ορισιτικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και θα υποβληθεί στο Δ.Σ του Ιδρύματος προς έγκριση και στην περιφέρεια Αττικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

 

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ