Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

16/5/2017

                                                                                                            
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής
Τηλ.:210-6138150, Φαξ:210-8031196
e-mail:info@eemargarita.gr
www.eemargarita.gr
Μεσολογγίου 4-6 & Ραιδεστού 7-9
152 39 Νέα Πεντέλη


Αριθ. Πρωτ. 17388
Πεντέλη 12/05/2017


 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ¶ξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» λειτουργώντας ως δικαιούχος  της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ)5002467

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

¶τομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μεταφορά, Διαμονή, Πρόχειρο γεύμα, Ειδική αγωγή, Ατομική και ομαδική άσκηση, Εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης κι εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, Δημιουργική απασχόληση, Κοινωνικοποίηση, Προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

38

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-16:30

1/9/2017-30/6/2020

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στα γραφεία του Ε.Ε.Α «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» από την Tρίτη 16/05/2017 έως και την Τετάρτη 31/5/2017 και ώρες  10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.                      


Η επιλογή των άμεσα ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΑΤΤ026 της Περιφέρειας Αττικής ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.     Αίτηση συμμετοχής

2.     Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως.Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

 Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3.     Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4.     Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούμενου σε ισχύ.

5.     Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

6.     Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας / κηδεμόνας) είναι άνεργος απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7.     Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας / κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του σε ισχύ.

8.     Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ

9.     Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα / εκπροσώπου του ,που να αναφέρει ότι :

α) δε θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/ λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη και

 β) δε θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

10. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/ θεραπευτήριο/ ΚΚΠΠ,  κ.α:

·       Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου / νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που να πιστοποιεί τη διαβίωσή του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για τη συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και τη σχετική έκθεση / αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος και

·        Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται πως ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε κλειστής περίθαλψης ιδρύματα/ θεραπευτήρια/ ΚΚΠΠ κλπ η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών / εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2,3,5,8 δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του φορέα.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο φορέας θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1.     Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)

2.     Ασφαλιστική ικανότητα ωφελούμενου

3.     Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

4.     Οικογενειακή κατάσταση

5.     Εργασιακή κατάσταση του γονέα / νόμιμου κηδεμόνα


Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:

1.     Εξέταση/ έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

 Στο στάδιο αυτό εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται από την Επιτροπή επιλογής ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) κι επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

2.     Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.

 Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης κι επιλογής των ωφελούμενων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερθέντων κριτηρίων επιλογής.

 

Ειδικότερα, η μοριοδότηση των κριτήριων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 

1.     Τύπος πλαισίου διαμονής

Κλειστής περίθαλψης ιδρύματα/ θεραπευτήρια/ ΚΚΠΠ κλπ

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/οικογενειακήή κατοικία. Σ.Υ.Δ)

10

2.     Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος

30

Ασφαλισμένος

10

3.     Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας*

20

Επίδομα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

4.     Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑΜΕΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του οφελούμενου)

8

5.     Εργασιακή κατάσταση γονέα/νόμιμου κηδεμόνα

¶νεργος

10

Εργαζόμενος

5

 

*Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2015 ορίζεται σε 4.512 Ε για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για το σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

3.     Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

 Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν ο φορέας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελούμενων.

 

Καταληκτική ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προβλέπεται από το φορέα η 16/6/2017

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του φορέα, Η επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα ¶τομα με Αναπηρίες και ειδικότερα με Ελαφρά και Μέτρια Νοητική Υστέρηση άνω των 18 ετών, που είναι ωφελούμενοι της πράξης. Αποκλείονται όσοι δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι ανήκουν στην προαναφερόμενη Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα.


Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 8044812, 210 6138150, 210 6138557,   με την κα Αγραπίδη Ανδριάνα (Κοινωνική Υπηρεσία) ή την κα Μαγαζιώτου Ελένη (Γραμματεία).
 

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ