Ανακοινώσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"

19/1/2018


 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου I DECIDE, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και οι φορείς που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο είναι το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα - Ελλάδα​ (www.eeamargarita.gr), το ​Fundació Tutelar De Les Comarques Gironines - Ισπανία ​(http://www.fundaciotutelar.org/), το Kehitysvammaisten Palvelusäätiö- Φιλανδία ​(http://www.kvps.fi/), την EASPD (http://www.easpd.eu/), το Fundació Campus Arnau d’Escala - Ισπανία​(http://campusarnau.org/2009/) και την εταιρία Social Care Training - Αγγλία​, αναζητούνται υποσχόμενες πρακτικές στην Ελλάδα, πάνω στο θέμα τη​ς Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων στα πεδία τη​ς διαχείρισης των προσωπικών οικονομικών, του δικαιώματος του καταναλωτή και της προσωπικής υγείας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενισχύσει τον βαθμό αυτονομίας των​ ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης προσωπικών οικονομικών πόρων, καταναλωτικών δικαιωμάτων και υγείας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη βελτίωση των ικανοτήτων των ωφελούμενων σε θέματα γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών.

Οι υποσχόμενες πρακτικές που θα προταθούν πρέπει:

1. Να συμφωνούν με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2. Να εστιάζουν στην βελτίωση της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων και των δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών στα πεδία που προαναφέρθηκαν.

Οι οργανώσεις που θα υποβάλλουν τις πρακτικές τους θα γίνουν μέλη του δικτύου I DECIDE στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα έχουν πρόσβαση σε επαγγελματίες από το εξωτερικό, την Ελλάδα και σε νέα γνώση που θα αναπτυχθεί από το έργο για το θέμα Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων.

Θα μπορούν να ωφεληθούν από τις δραστηριότητες του έργου όπως workshops και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Οι υποσχόμενες πρακτικές που θα επιλεγούν ως βέλτιστες, θα συμπεριληφθούν στην απολογιστική αναφορά του έργου η οποία θα προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία που αφορούν στην Έρευνα Υποσχόμενων Πρακτικών για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων από τους Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία και εαν επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο τέλος της έρευνας.
 
 

Έρευνα Υποσχόμενων Πρακτικών για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων από τους Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία

Σε θέματα:

Υγείας

Προσωπικής Διαχείρισης Οικονομικών

Δικαιωμάτων του Καταναλωτή

Από το Ε.Ε.Α. Μαργαρίτα    

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Τί είναι η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων;

Είναι η θεμελιωμένη προσέγγιση που βοηθά τους ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης, να ασκούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους σύμφωνα με οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο ή περιορισμούς που μπορεί να ισχύουν. Η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων αποτελεί εναλλακτική πρόταση για την δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τί εννοούμε με την φράση υποσχόμενες πρακτικές;

Είναι όλες οι καινοτόμες πρακτικές που βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο και μπορούν να βελτιωθούν. Στόχος είναι η έρευνα να μην περιοριστεί μόνο στις καλές πρακτικές, αλλά να καταγραφεί κάθε προσπάθεια σχετική με την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων.
 
Τί εννοούμε ότι πρακτικές πρέπει να συμφωνούν με τις Αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Οι πρακτικές πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (http://bit.ly/2Azyc0F ):

- Οι πρακτικές πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα, τη θέληση και τις προτιμήσεις του ανθρώπου.

- Οι πρακτικές πρέπει να ενισχύουν τη βούληση και τις προτιμήσεις του ατόμου και να μη υποκαθιστούν αυτές.

- Οι πρακτικές πρέπει να προωθούν τον αυτο-προσδιορισμό, τον έλεγχο και την αυτονομία και να προάγουν την ανεξαρτησία.

- Οι πρακτικές πρέπει να ενθαρρύνουν το άτομο να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, με την ελάχιστη αναγκαία βοήθεια από ένα αξιόπιστο δίκτυο υποστηρικτών. Οι υποστηρικτές μπορούν να είναι μέλη της οικογένειας, συνάδελφοι, φίλοι και πάροχοι υπηρεσιών.

Σε ποιά πεδία ψάχνουμε υποσχόμενες πρακτικές;

Προσωπική Διαχείριση Οικονομικών:

Ορίζεται η οποιασδήποτε μορφή διαχείρισης προσωπικών οικονομικών πόρων που το άτομο εκτελεί προκειμένου να προϋπολογίσει, αποταμιεύσει, ξοδέψει χρήματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές ανάγκες και τα ρίσκα του μέλλοντος. Η πρακτική θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που να απεικονίζουν τον τρόπο αξιοποίησης/ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών σε θέματα προϋπολογισμού, εξοικονόμησης, κατανομή κόστους με άλλους κτλ..

Δικαιώματα Καταναλωτή:

Ορίζονται οι μηχανισμοί προστασίας του καταναλωτή. Η προστασία των καταναλωτών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας των προϊόντων, των προσωπικών δεδομένων, των αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, της απάτης και άλλων αλληλεπιδράσεων μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η πρακτική θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που να απεικονίζουν τον τρόπο αξιοποίησης/ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών σε θέματα online shopping, σύγκριση τιμών, αγορά/μίσθωση αγαθών και υπηρεσιών, κτλ..

Υγεία:

Ορίζεται η διατήρηση και βελτίωση της υγείας μέσω της πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της ασθένειας, αρρώστιας, τραυματισμού και άλλων σωματικών και ψυχικών δυσκολιών. Η πρακτική θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που να απεικονίζουν τον τρόπο αξιοποίησης/ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών σε θέματα διατροφής, παρακολούθησης υγείας, αθλητικής άσκησης, αναζήτησης ευκαιριών κοινωνικής ένταξης (π.χ. κέντρα γυμναστικής, ομαδικά σπορ…), κτλ..

Η πρακτική μπορεί να επικεντρώνεται μόνο σε μία θεματική ή να καλύπτει περισσότερες από μία. Η ομάδα-στόχος της πρακτικής πρέπει να είναι ενήλικες με νοητικές ή/και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.


Συμπλήρωση Φόρμας

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ανοιχτές ερωτήσεις με μέγιστο όριο τους 2000 χαρακτήρες (μέσος όρος περίπου 250 λέξεις).

Στείλτε την αίτηση στο research.development@eeamargarita.gr ως τις 31 Ιανουαρίου.

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τρόπος που η πρακτική αξιοποιεί / αναπτύσσει δεξιότητες γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών του ατόμου που λαμβάνει υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων. Τα παρακάτω μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβετε σε κάθε πεδίο του ερωτηματολογίου:

1.     Πλαίσιο και προβλήματα προς Αντιμετώπιση: Θα θέλαμε να μάθουμε γιατί αποφασίσατε να σχεδιάσετε / χρησιμοποιήσετε αυτήν την πρακτική. Ποιές ήταν οι ανάγκες των χρηστών / μελών του προσωπικού; Ποιό ήταν το κίνητρό σας; Παρακαλούμε, καταγράψτε επίσης μια σύντομη επεξήγηση του νομικού πλαισίου και της εθνικής πολιτικής και εστιάστε κυρίως στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας που οδήγησαν στην δημιουργία της συγκεκριμένης πρακτικής

2.     Υλοποίηση του έργου στην πράξη: Θα θέλαμε να μάθουμε πώς λειτουργεί η πρακτική καθημερινά, ποιά είναι η οργάνωση του προσωπικού, πώς είναι η σχέση μεταξύ των χρηστών και του προσωπικού, ποιοί άλλοι άνθρωποι ή ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται και και ποια η αλληλεπίδραση με αυτούς.

3.     Αποτελέσματα και αντίκτυπος: Θα θέλαμε να μάθουμε ποιά είναι τα άμεσα αποτελέσματα που αφορούν τον ωφελούμενο, την οικογένειά του, το προσωπικό, τον οργανισμό, την κοινότητα και ακόμη και την κοινωνία στο σύνολό της. Μας ενδιαφέρει επίσης να μάθουμε αν η πρακτική επέφερε κάποια αλλαγή σε οργανωτικό επίπεδο ή /και αν έχει προκαλέσει κάποια καινοτομία / αλλαγή σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο. Είναι αυτή η πρακτική έμπνευση για τους άλλους;

4.     Αναμενόμενες εξελίξεις στο μέλλον: Θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή περιθώρια βελτίωσης. Εάν υπάρχουν κάποια σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη ή κλιμάκωση της πρακτικής. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε επίσης να σχολιάσετε τί θα χρειαστεί και πότε θα συμβεί.

5.     Στοιχεία επικοινωνίας: Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του έργου;

6.     Σύνδεσμοι: Συμπεριλάβετε οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την πρακτική ή τον οργανισμό που την εφαρμόζει.


Ερωτηματολόγιο

Ταυτότητα

Οργάνωση & Χώρα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής:

Ομάδα Στόχος:

 

 

Πλαίσιο & Προβλήματα προς Αντιμετώπιση (max. 2000 χαρακτήρες)

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλοποίηση του έργου (max. 2000 χαρακτήρες)

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα και Αντίκτυπος (max. 2000 χαρακτήρες)

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα στο μέλλον (max. 2000 χαρακτήρες)

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

 

 

 

 

Σύνδεσμοι

 

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ