Νομοθεσία/Πολιτική για τα ΑμεΑ

Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών στο Δημόσιο

13/4/2008

Εφημερίδα της Κυβερνήσεων αρ. Φύλλου 578/3 Απριλίου 2008

Αντικαθίσταται το άρθρο 6 ενότητα Α παράγραφος Α4 περίπτωση Α4.1. εδάφιο δ της υπ` αριθμ.οικ2/7029/0094/05 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 213 τ.Β`) ως εξής:
Πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης γ (γ.1.,γ.2.,γ.3.,γ.4) δύνανται να συνεχίσουν τις θεραπευτικές πράξεις μετά το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, μετά από γνωμάτευση ειδικευμένου Ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας, ισχύος ενός έτους και έγκρισης ελεγκτή Ιατρού. Το σύνολο των θεραπευτικών πράξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμιση αυτών που αναφέρονται στις ειδικές περιπτώσεις για τα πρόσωπα του εδαφίου γ (γ.1.,γ.2.,γ.3.,γ.4)
 
 

Επιστροφή


18/5/2018 2:29:41 μμ