Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

10/7/2008

Με το παρόν η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα ήθελε να σας ενημερώσει, και παρακαλούμε όπως και εσείς με τη σειρά σας ενημερώσετε τους φορείς - μέλη σας, ότι πρόσφατα εκδόθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) η υπ` αριθ. πρωτ. 55024/03.07.2008 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής", η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Δ΄ ΚΠΣ) 2007 - 2013 και δη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,

σύμφωνα με την οποία καλούνται:

Α) Οι Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, οι Παιδικοί Σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.), που είναι ή ανήκουν σε Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του Π.Δ 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α) μέχρι τη μετατροπή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή και σε Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του άρθρου 254 του ν. 3463/2006, ή είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών και διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. (Τους προαναφερθέντες Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στην πορεία του εγγράφου μας για ευκολία αποκαλούμε και ως Δομές),

Β) Οι Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και οι μητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων με αναπηρία και εργάζονται ως μισθωτές ή ως αυτοαπασχολούμενες ή ως αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) εκτός της κατάρτισης, εξαιρουμένων των απασχολουμένων ως τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν και να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

να υποβάλλουν αιτήσεις στον Ο.Ε.Ε.:

- για την περίπτωση Α) από 4 Ιουλίου 2008 έως 18 Ιουλίου 2008 και ώρα 14:30 μ.μ.
- για την περίπτωση Β) από 28 Ιουλίου 2008 έως 12 Αυγούστου 2008 και ώρα 14:30 μ.μ.,

προκειμένου να υπαχθούν στην προαναφερθείσα Δράση και κατά συνέπεια να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση οι Δομές της περίπτωσης Α) και τα ανάλογα κουπόνια οι ωφελούμενες μητέρες της περίπτωσης Β) ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν τα νήπια, βρέφη, παιδιά και οι έφηβοι με αναπηρία στις Δομές τις περίπτωσης Α).

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, η σχετική ΚΥΑ, καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις διατίθενται από τον Ο.Ε.Ε., που είναι και ο Δικαιούχος της εν λόγω Δράσης: α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του www.oee.gr και β) σε έντυπη μορφή μέσω των γραφείων του που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Αγησιλάου 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από 08:00 π.μ. - 14:30 μ.μ..

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει εντοπίσει προβλήματα στην εν λόγω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - που αφορούν κυρίως σε δύο επίπεδα: α) ως προς την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών αναφορικά με το κριτήριο της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και της αρχής της μη διάκρισης και β) ως προς τα κριτήρια που θέτει η εν λόγω Πρόσκληση αναφορικά με την επιλογή των ωφελούμενων γυναικών/μητέρων - και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Παρόλα αυτά όμως οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων τρέχουν και ο κίνδυνος αποκλεισμού έστω και από αυτήν την προβληματική Πρόσκληση είναι ορατός. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Δομές) και άτομα (Γυναίκες/μητέρες) πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να είναι εμπρόθεσμες.

Επιπρόσθετα, επειδή δεν είναι σαφές ποιες Δομές μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν τη Δράση, και επειδή κατόπιν σχετικών συναντήσεων που είχαμε τόσο με τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. κ. Λιάπη όσο και με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Τσουτσοπλίδη δεν λάβαμε καμία διευκρινιστική απάντηση όταν τους θέσαμε σχετικό ερώτημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για να λάβετε την ανάλογη ενημέρωση, δηλαδή με λίγα λόγια εάν η Δομή του φορέα σας μπορεί να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή σε αυτή τη Δράση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Χ. Χομόντοζλη, Στέλεχος του Ο.Ε.Ε., στο τηλέφωνο: 210 5286013 και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sidonismou@oee.gr.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Συνομοσπονδία για οποιαδήποτε απορία έχετε επί της Πρόσκλησης και μάλιστα με τον Υπάλληλο κ. Δημήτρη Λογαρά. Παρακαλούμε επίσης όπως ενημερώσετε τη Συνομοσπονδία στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης του φορέα σας στην εν λόγω Δράση.
 
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ