Menu

Νέα

Νέα

16 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» ΑΤΤΙΚΗΣ


ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηροδότου 1, Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 144 51 
Τηλ.: 2102825622 (Διεύθυνση) | 2102826913 (Γραμματεία Κ.Α.Σ.Π.)
E-mail: ike@kasp.gr | Ιστοσελίδα: www.kasp.gr

 

Αθήνα, 16/1/2024

Αρ. Πρωτ.: 32

                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ Πρόγραμμα Ολιστικής Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση και συνοδά προβλήματα"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003444»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με αναπηρία (εγκεφαλική́ παράλυση και συνοδά προβλήματα) ηλικίας 6 μηνών έως 12 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά́ για την συμμετοχή́ τους στο πρόγραμμα:                            


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-
ΜΕΝΩΝ


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κέντρο Διημέρευσης και ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα

Μεταφορά, διατροφή (πρόχειρο γεύμα), ειδική αγωγή, ατομική ή/και ομαδική άσκηση, εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης, εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, δημιουργική απασχόληση, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, κτλ

5

Κενές θέσεις

Δευτέρα - Παρασκευή

07:00 - 15:00

έως 31.12.2025

Δήμος Μεταμόρφωσης

Αττικής

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας, που λειτουργεί́, στη Μεταμόρφωση, Ηροδότου 1, Τ.Κ. 144 51, από τη Τρίτη 16/01/2024  έως και τη Δευτέρα  22/01/2024  και ώρες  10:00πμ-13:00μμ.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας  ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.                   

Η επιλογή των άμεσα ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων Απ049/06-10-2023 της Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία [ΚΔΗΦ ΑμεΑ]»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                           

 1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται) Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμοδίου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.
                                                                                     
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
                                                                                     
 3. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή Οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
                                                                                     
 4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.
                                                                                     
 5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
                                                                                     
 6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας / κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαστεί αντίγραφο βεβαίωσης εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την τρέχουσα εργασία αυτού.   
                                                                                     
 7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
                                                                                     
 8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
                                                                                     
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα / εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:
   (α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ / λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και
   (β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.
                                                                                     
 10. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα / θεραπευτήριο / ΚΚΠΠ, κ.α.:
   (α) Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου/νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος / θεραπευτηρίου / ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί την διαβίωσή του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στον δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.
   (β) Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.
  Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης / θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 4 και 7, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.                                      

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο φορέας θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

 1. Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
 2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.                                                   
 3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).
 4. Οικογενειακή κατάσταση.
 5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με βάση την μοριοδότηση των ακόλουθων κριτηρίων:      

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / Κ.Κ.Π.Π. κ.ά.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ).

10

2. Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος-η

30

Ασφαλισμένος-η

10

3. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας*

20

Επίδομα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

4. Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι / Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου)

8

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα

Άνεργος-η

10

Εργαζόμενος-η

5

*Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2021 ορίζεται Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.251 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.028 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών,. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω. Παράδειγμα: Το εισόδημα ενός νοικοκυριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών διαιρείται με το συντελεστή ισοδυναμίας (1+0,5+(2x0,3)=) 2,1, ενός νοικοκυριού με δύο ενήλικες με (1+0,5=) 1,5, ενός νοικοκυριού με 2 ενήλικες και 2 παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω με (1+3x(0,5)=) 2,5 κλπ.. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα

Η Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής ωφελούμενων που έχει νομίμως ορίσει ο φορέας, θα προχωρήσει άμεσα στην εξέταση/έλεγχο των αιτήσεων για την πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων των αιτήσεων, καθώς και στην μοριοδότηση κάθε αίτησης που έχει εγκαίρως κατατεθεί. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό προσωρινό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των κριτηρίων επιλογής. Ο φορέας είναι υπεύθυνος για την έκδοση της σχετικής απόφασης και δημοσιοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.kasp.gr) τη Τρίτη  23/01/2024.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πίνακα, έως και την Πέμπτη 25/01/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Στη συνέχεια, και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων, τη Πέμπτη 25/01/2024 στις 16:00 στην ιστοσελίδα του φορέα www.kasp.gr. Οι νέοι ωφελούμενοι θα ενταχθούν στη δομή την Παρασκευή 26/01/2024.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχής από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του φορέα, η επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την οριστική κατάταξη και επιλογή των ωφελουμένων, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων, από την Επιτροπής εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των συμμετεχόντων.. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                        

Η παρούσα διατίθεται από το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας, που λειτουργεί, στη Μεταμόρφωση, Ηροδότου 1, Τ.Κ. 144 51, στον ημερήσιο τύπο, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Περιφέρειας Αττικής, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής και τα παραρτήματά του, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, στην ιστοσελίδα του φορέα (www.kasp.gr), στις ιστοσελίδες της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και στον ιστότοπο www.noesi.gr.     

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

●     τηλεφωνικά στην κα Αναστασία Μάρα (Κοινωνική́ Λειτουργό́) στα 2102826913 και 2102825622 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 - 15:00.

●     μέσω Ε-mail προς ike@kasp.gr        

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Κέντρου 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ

Συνημμένα Αρχεία (δικαιολογητικά):

 1. Αίτηση συμμετοχής ωφελούμενου
 2. Υπ. Δηλώσεις 1, 2, 3 του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset