Menu

Νέα

Νέα

16 Ιανουαρίου 2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΗΣ ΠΟΦΕΚΟΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

ΔΡΑΣΗ «4Β.11.6.3 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 6003272)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων

στο πλαίσιο  υλοποίησης του  Έργου:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 6003272

 

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

 

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε 20 άτομα με νοητική υστέρηση, που  αφορούν:

·  Τη μεταφορά των ωφελούμενων προς και από  το Κέντρο,

·  Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

· Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που  έχει ανάγκη ανάλογα με  τις  ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες σε ατομική ή/και ομαδική άσκηση, ψυχολογική στήριξη και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

·  Την παροχή ατομικής ή/ και ομαδικής άσκησης.

·  Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

·  Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

·  Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται από την  ένταξή τους την 01/11/2023 έως 31/12/2025, χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Θεσσαλία 2021  – 2027» και  παρέχονται τις  εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00μ.μ. και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προς και από το Κέντρο).

Επίσης, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για τη Δικτύωση και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την  τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο την  καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. προκηρύσσει συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 6083/20-09-2023 Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021 – 2027» και των Παραρτημάτων αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος θα πρέπει, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 2η Φεβρουαρίου 2024 (02/02/2024), να προσέλθουν στην έδρα του Κέντρου στα Τρίκαλα, στην οδό Αγίας Μαρίνης 3,  κατά τις  εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου – Κυριακής), και τις ώρες 09.30  έως 14.30, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω courier ή ταχυδρομείου. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2410-555453 & 24310-77282 ή στο e-mail: pofeko@otenet.gr κατά τις  εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου – Κυριακής), από  τις  09.30  έως τις 14.30.

 

Δικαιούχοι: 20 άτομα με νοητική υστέρηση

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής που  θα  πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:


1.   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή Κάρτα Αναπηρίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

2.   Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

3.   Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ, για τουλάχιστον μία πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ΄ αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 67%.

4.   Ειδικώς οι ανήλικοι, μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι με μόνη την υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού ιατρικού φακέλου για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. ή με μόνη την εγκριτική ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση ειδικών θεραπειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

5.   Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ).

6.   Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ανάδοχος/επίτροπος/δικαστικός συμπαραστάτης) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

7.   Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη κατοχής ΑΜΚΑ.

8.   Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α)  δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β)  δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

9.   Σε περίπτωση ωφελούμενου που διαβιεί σε μονάδα κλειστής φροντίδας:

· Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας της μονάδας που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

·  Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 5 και 7, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας της μονάδας, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του φορέα.

Διαδικασία  επιλογής και μοριοδότησης των ωφελουμένων και δημιουργίας της λίστας επιλαχόντων:


Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η επιτροπή δημιουργίας της λίστας επιλαχόντων  ωφελουμένων που  έχει συσταθεί από την  ΠΟΦΕΚΟ, θα προβεί στην επιλογή των επιλαχόντων ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1. Τύπος πλαισίου διαμονής (μονάδα κλειστής φροντίδας, ΣΥΔ, ατομική / οικογενειακή κατοικία)

2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου (ασφαλισμένος / ανασφάλιστος)

3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο  εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

4. Οικογενειακή κατάσταση (π.χ. ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια / μέλος μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανό άτομο με αναπηρία / τρίτεκνοι / πολύτεκνοι)

 

Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής:

Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.

ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αγίας Μαρίνης 3, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42100

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-555453, 24310-77282

E-mail: pofeko@otenet.gr  

Ώρες λειτουργίας help-desk : Δευτέρα – Παρασκευή (09.30 π.μ. – 14.30 μ.μ.)

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset