Menu

Νέα

Νέα

26 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»                           

Ταχ. Δ/νση: Κολοτούρου 14  55132,Καλαμαριά

Πληροφορίες: Γιαννακούδης Γεώργιος

Τηλ.: 2310453107 web: www.keathe.gr   e-mail: keathe@otenet.gr                                                                                                

Θεσσαλονίκη, 9/2/2024

Αρ.Πρωτ:35/Ι/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης: «Συνεχιζόμενο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής», με Κωδικό ΟΠΣ 6003299 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

Προσκαλεί

άτομα με νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας «Κέντρο Ειδικής Αγωγής» για την κάλυψη 2 (δύο ) κενών θέσεων σε σύνολο 75 – εβδομήντα πέντε.

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

·  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:

α) Σίτιση

β) Ιατρική – Νοσηλευτική φροντίδα

γ) Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το φορέα

·  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

α) Υποστηρικτικές & Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ωφελούμενους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

β) Εκπαίδευση, υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών και φροντιστών.

γ) Προγράμματα Αγωγής Υγείας κ Σεξουαλικής Αγωγής.

δ) Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων.

ε) Προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση.

στ) Προγράμματα Κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης

·  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

α) Υποστήριξη των σχέσεων των ωφελούμενων με την Πολιτεία.

β) Υποστήριξη των σχέσεων των ωφελούμενων με την Κοινότητα.

γ) Οικογενειακή Στήριξη.

δ) Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων.

ε) Προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση.

στ) Προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων.

·  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

α) Εργοθεραπεία.

β) Φυσικοθεραπεία.

γ) Γυμναστική.

δ) Τεχνολογία Πληροφορική Επικοινωνία (ΤΠΕ)

ε) Καινοτόμο Πρόγραμμα Ρομποτικής.

·  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΣΗΣ:

   α) Δημιουργική απασχόληση ωφελούμενων

β) Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής

γ) Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

δ) Ανάπτυξη και προαγωγή́ των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ́ των οποίων επαγγελματικός προσανατολισμός και προ-επαγγελματική́ κατάρτιση.

ε) Προγράμματα μάθησης

 

·  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ-ΚΟΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ:

α) Ψυχαγωγικές δραστηριότητες -έξοδοι-εκδρομές:

β) Πολιτιστικές δράσεις χοροί-χορωδία κτλ.:

γ) Συμμετοχή σε εξωτερικές αθλητικές δραστηριότητες-αθλητικές διοργανώσεις

δ) Οικολογικές & περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι αναφερόμενες Υπηρεσίες υποστήριξης θα παρασχεθούν ατομικά και ομαδικά, για 8 ώρες/ημέρα και για 22 μήνες με ημερομηνία έναρξης για τον/την νέο/α ωφελούμενο/η που θα επιλεγεί την 01/03/2024 και λήξη 31/12/2025. Το Κέντρο δεν δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους /ες για την παροχή των υπηρεσιών.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση (επισυνάπτεται). Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή Κάρτα Αναπηρίας  . Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ , για τουλάχιστον μια πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ΄ αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 67%.

5. Ειδικώς οι ανήλικοι , μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι με μόνη την υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού ιατρικού φακέλου για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. ή με μόνη την εγκριτική ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση ειδικών θεραπειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ( σε ισχύ ).

7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ανάδοχος/επίτροπος/ δικαστικός συμπαραστάτης ) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη κατοχής ΑΜΚΑ.

9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

10. Σε περίπτωση ωφελούμενου που διαβιεί σε μονάδα κλειστής φροντίδας.:

α) Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας της μονάδας  που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

β) Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 6 και 8, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

Γ. ΚΡΙΤHΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η μοριοδότηση & επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

·         1. Τύπος πλαισίου διαμονής (μονάδα κλειστής φροντίδας, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).

·         2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.

·         3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

·         4. Οικογενειακή κατάσταση.

Ειδικότερα, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Μονάδα κλειστής φροντίδας

30

ΣΥΔ

20

Ατομική /Οικογενειακή κατοικία

10

2. Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος/η

20

Ασφαλισμένος/η

10

3. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας *

20

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

4. Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανό άτομο με αναπηρία

12

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου).

8

* Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2022 ορίζεται σε 5.712 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα της οικογένειας προκύπτει μετά τη διαίρεσή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος με το ισοδύναμο μέγεθος της οικογένειας. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνεται από όλα τα μέλη του νοικοκυριού και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

2) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταγούν/επιλεγούν βάσει των  κριτηρίων επιλογής.

 3) Έκδοση απόφασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελούμενων με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα www.keathe.gr στις 26/02/2024.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελούμενων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πίνακα, εντός τριών ημερών, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης δηλαδή έως την 29/02/2024 και ώρα 12:00μ.μ.

Στη συνέχεια, και μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων στις 29/03/2024 στην ιστοσελίδα του φορέα, www.keathe .gr .

E.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί εις διπλούν, πρωτότυπη και αντίγραφο αυτής. Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της/ου ωφελούμενης/ου με την ένδειξη «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Συνεχιζόμενο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής», με Κωδικό ΟΠΣ 6003299 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027». Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως στα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Κολοτούρου 14, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από τις 09/02/2024 μέχρι τις 23/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου.

ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα διατίθεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, στον ημερήσιο τύπο, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα παραρτήματά του, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, στη Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα www.keathe.gr και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.ΟΣ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στoν κo Γιαννακούδη Γεώργιο & στη κα Αθανασάκη Μάρω, στα τηλ.:2310 453107, e-mail: keathe@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-14:00.

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ( Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο )

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Παναγιώτου Μαρίνα  

Συνημμένα Πρόσκλησης:

1.Αίτηση συμμετοχής

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset