Menu

Νέα

Νέα

25 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΔ "ΧΡΥΣΑΝΘΗ"


Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Ταχ. Δ/νση : Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

Ταχ. Κώδικας : 551 10                                                                                         Θεσσαλονίκη, 24/11/2022

Πληροφορίες: Μαρία Βατζιανίδου                                                                        Αρ.Πρωτ.:   616

Τηλέφωνο : 2310 489247-9

Fax : 2310 489217

Email : esbe@otenet.gr

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΔ "XΡΥΣΑΝΘΗ"
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση λειτουργίας δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053860 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

προσκαλεί

άτομα με νοητική υστέρηση, χωρίς αυτισμό και με ελαφρά κινητικά προβλήματα (χωρίς χρήση αναπηρικού αμαξιδίου) και χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες, ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης από την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.


·         ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε  4 άτομα με αναπηρία στη Στέγη  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της ΕΣΒΕ στη Βασ. Όλγας 114, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΦΕΚ 1160/τ.β’/08/04/2019.

Η υποστηριζόμενη διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και εργασία.

·         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε εννιά μήνες με έναρξη: 01/01/2023 και λήξη 30/09/2023, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης. Η ΕΣΒΕ δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους/ες για την παροχή υπηρεσιών.

·         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1)   Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα). Η αίτηση δύναται  να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλεια του).

2)   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3)   Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

4)   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αιτούντος και του ωφελούμενου.

5)   Πρόσφατη φωτογραφία.

6)   Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας)που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

7)   Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

8)  Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημοσίου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τυπικών κριτηρίων από το αρμόδιο υπάλληλο του Φορέα, παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος για την αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα του Φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων   και συντάσσεται έκθεση προς το Όργανο Διοίκησης και την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του φορέα για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη ΣΥΔ.

 

Σε περίπτωση θετικής έκβασης της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας, αποφαίνεται το αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του Φορέα για την ένταξη του ενοίκου στη ΣΥΔ και την έναρξη της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης ακολουθεί η επαναξιολόγηση του υποψηφίου κα εφόσον η Διεπιστημονική Ομάδα αποφανθεί θετικώς, πραγματοποιείται και η τελική ένταξη του στη ΣΥΔ, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Συμβολαίου διαμονής και από τα δύο μέρη.

 

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ενοίκων από τις ΣΥΔ καθορίζονται από το άρθρο 4 της υπ ’αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1160/τ.β΄/08-04-2019). 

 

Β.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:

1.  Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου.

2. Οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της κοινότητας.

3. Η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με άλλους ενοίκους.

4. Η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος από το ίδιο το άτομο ή και την οικογένειά του.

Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας των ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Διεθνούς Ταξινόμησης λειτουργικότητας της αναπηρίας (ICF) με προτεραιότητα τα άτομα που παρουσιάζουν υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας.

Πέραν των ως άνω κριτηρίων θα αξιολογηθούν και τα κοινωνικά κριτήρια με προτεραιότητα α) τα άτομα με αναπηρία των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς δεν βρίσκονται στη ζωή  β)οι γονείς είναι υπερήλικες και αδυνατούν να συνεχίσουν την φροντίδα των τέκνων τους γ)υπάρχουν παραπάνω από ένα άτομο με αναπηρία στην ίδια οικογένεια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ICF

Κατηγορία 0: Δεν υφίσταται λειτουργικός περιορισμός και αναπηρία.

Κατηγορία 1: Ελαφρά αναπηρία. Παρατηρείται μόνο κάποια δυσανεξία, λόγω των προβλημάτων υγείας, από τα οποία υποφέρει το άτομο. Υπάρχει μόνο κάποιος περιορισμός της λειτουργικότητας σε  λίγες δραστηριότητες, χωρίς να δημιουργείται εξάρτηση από άλλα άτομα.

Κατηγορία 2:  Μέτρια αναπηρία. Παρατηρείται σαφής περιορισμός της δραστηριότητας και υπάρχει συχνή ανάγκη χρήσης υποστηρικτικών μέσων (υποστηρικτικής τεχνολογίας).

Κατηγορία 3: Σοβαρή αναπηρία. Υπάρχει σημαντικός περιορισμός των δραστηριοτήτων, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη τρίτου προσώπου για κάποιες δραστηριότητες.

Κατηγορία 4: Πολύ σοβαρή αναπηρία (πλήρης αναπηρία). Η εξάρτηση από άλλα πρόσωπα είναι πλήρης. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες, είναι περιορισμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό.

·         ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως  ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, στη διεύθυνση:  Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 10, Θεσσαλονίκη και θα αξιολογούνται κατά προτεραιότητα.

·         ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος στον ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΣΒΕ, στη διεύθυνση www.esbe.gr , καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:

·  Στο e-mail της ΕΣΒΕ (esbe@otenet.gr)

·   Στα τηλέφωνα της ΕΣΒΕ (2310489247-9)

· Να προσέλθουν στα γραφεία του Φορέα (όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 10, Θεσσαλονίκη)

Θεσσαλονίκη, 24/11/2022

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Μάνθος Μαστορίδης


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο πλαίσιο του Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset